1. člen

Organizator nagradne igre na FB Armex Armature »Armex kviz« (v nadaljevanju nagradna igra) je v imenu Armex armature d.o.o., Ljubljanska cesta 66, 1295 Ivančna Gorica, Ecetera d. o. o., družba za komuniciranje, Motnica 7a, 1236 Trzin (v nadaljevanju organizator). Namen nagradne igre je krepitev prepoznavnosti blagovne znamke Armex armature,


Nagradna igra poteka od 4. do 5. novembra 2019 do 17.00.


Kviz bo na voljo za reševanje od 4. do 5. novembra 2019 do 17.00. Nagrade bodo izžrebane 5. novembra 2019 do 18.00 ure izmed vseh, ki boste reševali kviz in posredovali svoje ime, priimek in e-naslov.

Tisti, ki reši Armex kviz in posreduje svoje ime, priimek in e-naslov pomeni, da sodeluje v tej nagradni igri in se strinja s temi pravili in pogoji.


Nagradna igra ni na nikakršen način povezana, sponzorirana, podprta ali organizirana s strani podjetij Facebook Ireland, Ltd ali Instagram LLC.


2. člen

V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene ali honorarno zaposlene pri organizatorju nagradne igre, njihovi ožji družinski člani (zakonci oz. osebe, s katerimi zaposleni živijo v življenjski skupnosti, ki je po predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo, otroki oz. posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oz. posvojitelji zaposlenega) ter vse pravne in fizične osebe, ki sodelujejo pri organizaciji nagradne igre.


Nakup izdelkov ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.


3. člen

Žrebanje bo izvedeno elektronsko v prostorih organizatorja nagradne igre. Zapisnik žrebanja nagradne igre se hrani pri organizatorju nagradne igre. Rezultati nagradne igre so dokončni in pritožba nanje ni možna.


4. člen

Organizator bo v okviru nagradne igre izžrebal trideset (30) nagrad. Skupni nagradni sklad obsega:


30 x brezplačna vstopnica za Sejem Dom Plus, ki bo potekal od 6. do 10. novembra 2019 v Ljubljani. Na e-naslov, s katerim so nagrajenci sodelovali v nagradni igri, jim bomo poslali kodo s pomočjo katere bodo lahko prevzeli brezplačno vstopnico.


Nagrade ni možno zamenjati za gotovino. Vsak sodelujoči lahko prejme le eno nagrado.


5. člen

Vsi nagrajenci bodo o nagradah obveščeni na Facebooku 5. novembra 2019 najkasneje do 22.00. Če nagrajenci do 7. novembra 2019 do 12.00 ne bodo posredovali zahtevanih podatkov, organizator nagrajencu nagrade ni dolžan izročiti.

Če nagrajenci ne navedejo oziroma ne posredujejo svojih podatkov oziroma jih navedejo nepopolno ali nepravilno in/ali če nagrajencev ni mogoče obvestiti in/ali če se ugotovi, da niso izpolnjevali pogojev za sodelovanje v nagradni igri in/ali da so kršili te pogoje in/ali če ne želijo izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji, vse to v roku, kot ga določita organizatorja, nagrajenec izgubi pravico do nagrade.

Ime in prva črka priimka vseh nagrajencev nagradne igre bodo objavljeni najpozneje 5. novembra 2019 do 22.00 na Facebook strani Armex Armature. S pristopom k nagradni igri se udeleženci, v primeru, da bodo nagrajeni, izrecno strinjajo, da dovolijo objavo osebnih podatkov (ime in prvo črko priimka).


6. člen

Sodelovanje udeleženca v nagradni igri se šteje za osebno privolitev posameznika v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov s spremembami in dopolnitvami (Ur. l. RS št. 86/04, v nadaljevanju: ZVOP-1), da organizator nagradne igre hrani podatke udeleženca. Sodelujoči v nagradni igri se strinja, da podjetje Ecetera d.o.o. uporablja osebne podatke za zbiranje baze podatkov za namene trženja, pošiljanje ponudb, promocijskega gradiva in vabil na dogodke ter telefonsko, pisno in elektronsko anketiranje, do pisnega preklica. Sodelujoči se lahko iz sistema dobivanja sporočil kadarkoli izpiše. Podjetje Ecetera d.o.o. se zavezuje, da bo hranilo, obdelovalo in varovalo pridobljene osebne podatke v skladu z ZVOP-1. Podatki ne bodo posredovani tretjim osebam.

Organizator ne nosi odgovornosti, niti ne sodeluje v sporih glede lastništva podeljenih nagrad. Vsi spori, povezani s pravicami glede lastništva nagrad, ne vplivajo na pravilo, da organizator dodeli nagrado osebi, ki se je pravilno prijavila v nagradno igro oziroma uradno pooblaščeni osebi.

Organizator se zavezuje, da bo naredil vse, kar je v njegovi moči, da bo nagradna igra korektno izpeljana, odgovornost pa ne vključuje primerov višje sile. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno igro. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo pravil je dokončna.


7. člen

Organizator nagradne igre lahko spremeni ta pravila in pogoje, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. Pravila in spremembe pravil in pogojev bodo objavljeni na Facebook strani Armex Armature. Vse morebitne reklamacije v zvezi z nagradno igro lahko pošljete na elektronski naslov podpora@ecetera.si


8. člen

V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi s to nagradno igro, in jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.


Trzin, 30. oktober 2019

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE »ARMEX KVIZ«