Zakonodaja na področju malih komunalnih čistilnih naprav

V naseljih, kjer še ni zgrajena javna kanalizacija, in na območjih z redko poselitvijo, kjer izgradnja javnega kanalizacijskega sistema ni predvidena, se komunalna odpadna voda zbira in odteka v male komunalne čistilne naprave (MKČN) ali nepretočne greznice.

Uporaba obstoječih pretočnih greznic, ki so bile v uporabi pred 14. decembrom 2002, je dovoljena do rokov za ureditev razmer, to je do prve rekonstrukcije objekta. Če lastniki hiš, za katere je bilo izdano gradbeno dovoljenje pred 14. decembrom 2002 in so na območju, kjer izgradnja javne kanalizacije ni predvidena, nimajo urejenega odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, morajo le to urediti do 31. decembra 2021.

Pred vgradnjo male komunalne čistilne naprave je treba pridobiti soglasje izvajalca javne službe. Prav tako imate pravico oddati vlogo za znižanje okoljske dajatve, če odvajate odpadno vodo v MKČN. Odlaganje blata iz MKČN in greznic na kmetijske in druge površine in izpuščanje v javno kanalizacijo je prepovedano in so za to predpisane kazni. Blato iz MKČN in greznic je treba tehnološko obdelati na komunalni čistilni napravi.