Kdo mora imeti malo komunalno čistilno napravo?

Malo komunalno čistilno napravo morajo imeti vsi objekti na območjih, kjer ni javne kanalizacije, kjer javna kanalizacija ni predvidena oz. ki niso v aglomeraciji. V izjemnih primerih, ko čiščenje z malo komunalno čistilno napravo ni dovoljeno oz. zadostno (npr. na vodovarstvenih območjih, določene stavbe za opravljanje verskih obredov, pokopališka stavba, kulturna dediščina …) pa je treba vgraditi nepretočno greznico (zaprt sistem na praznjenje) s potrdilom o vodotesnosti in stabilnosti.

Kaj je mala komunalna čistilna naprava?

Mala komunalna čistilna naprava je naprava za obdelavo komunalne odpadne vode z zmogljivostjo čiščenja, ki je manjša od 2.000 PE. V njej se komunalna odpadna voda zaradi čiščenja obdeluje z biološko razgradnjo s prezračevanjem v naravnih lagunah, v bioloških reaktorjih z aktivnim blatom ali s pritrjeno maso ter z naravnim prezračevanjem s pomočjo rastlin. Poleg tega obstaja tudi skupina malih čistilnih naprav, ki je namenjena za enostanovanjske hiše, kjer se očiščena voda odvaja neposredno v površinsko vodo preko filtrirne naprave ali posredno v podzemno vodo preko sistema za infiltracijo v tla.

Kdaj je rok za vgradnjo male komunalne čistilne naprave?

Rok za vgradnjo male komunalne čistilne naprave/nepretočne greznice za obstoječe objekte (za katere je bilo izdano gradbeno dovoljenje pred 14. 12. 2002), ki nimajo urejenega odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, kot je bilo predpisno v času gradnje objekta, je najpozneje do 31. 12. 2021. Za tiste objekte, ki imajo čiščenje odpadne vode urejeno s pretočno greznico (oziroma v skladu s prepisi v času gradnje objekta) pa je rok ob prvi obnovi objekta. Če gre za industrijsko stavbo, v roku iz okoljevarstvenega dovoljenja, če okoljevarstveno dovoljenje ni izdano ali ni predpisano, pa najpozneje do 31. 12. 2021.

Dokumentacija, ki jo je treba pridobiti za vgradnjo male komunalne čistilne naprave

Pred vgradnjo je treba pridobiti soglasje izvajalca javne službe in vodno soglasje na Direkciji RS za vode. Najpozneje 15 dni po vgradnji male komunalne čistilne naprave mora lastnik o tem obvestiti izvajalca javne službe in se vpisati v njihovo evidenco. Po 3-9 mesecih od njenega zagona oz. začetka uporabe mora lastnik naročiti prve meritve pri pooblaščenem izvajalcu. Dokumentacija, ki jo mora hraniti lastnik čistilne naprave: navodila dobavitelja za obratovanje in vzdrževanje naprave, vodno soglasje, poročilo o opravljenih prvih meritvah, dokumentacijo o opravljenih delih na čistilni napravi, izjavo, da je čistilna naprava v skladu s predpisi in podatke o ravnanju z blatom.