Vzdrževanje malih komunalnih čistilnih naprav

Čistilna naprava lahko izpolnjuje svoj namen le takrat, kadar je njeno delovanje brezhibno. Vzdrževanje malih čistilnih naprav mora biti urejeno tako, da ni bojazni za pojav morebitnih nedovoljenih obremenitev ali nevarnosti za okolje, niso ovirane ali ogrožene funkcije in stanje naprav, predvidene količine odpadne vode ne presežejo dovoljene meje ter ne povzročajo trajnih obremenitev v okolici zaradi smradu.

Ravnanje z blatom iz malih čistilnih naprav

Možnosti neškodljivega odstranjevanja blata iz male čistilne naprave je treba predvideti že pred gradnjo naprave in pri tem upoštevati določene strokovne prijeme. Pri čiščenju odpadnih vod pod pojmom »blato« razumemo nakopičene usedljive trdne snovi, odstranjene iz različnih vrst vod z naravnimi ali umetnimi postopki, medtem ko »aktivno blato« pojmujemo kot nakopičeno biomaso (kosme), ki pri obdelavi odpadne vode nastane z rastjo bakterij in drugih mikroorganizmov, običajno v prisotnosti raztopljenega kisika.

Kaj vse vsebuje blato iz malih čistilnih naprav?

Poleg trdnih snovi sveže blato običajno vsebuje tudi visok odstotek vode (92 do 99,3 %), zato so tudi količine izločenega blata velike, kar hkrati pomeni, da je odstranjevanje vode iz blata eno od pomembnih vprašanj v tehniki čiščenja odpadne vode. Voda v blatu je pretežno navzoča kot nevezana voda, ki izpolnjuje vmesne prostore. Odstranjevati jo je mogoče s težnostnim zgoščevanjem. Drugi del vode je kapilarna voda, ki jo je mogoče odstranjevati le z odcejanjem pod povečanim pritiskom. Tretji, količinsko najmanjši del vode je vezan v obliki adsorbirane vode, ki jo je po dosedanjih izkušnjah mogoče izločati le z uporabo toplotne energije.

Kaj je pomembno za delovanje malih čistilnih naprav

Obdelava odpadne vode je separacijski proces, metoda zgoščevanja in spreminjanja suspendiranih in raztopljenih hranil v usedljivo obliko, ki jo je mogoče ločiti od tekočinske faze. Delovanje malih čistilnih naprav v veliki meri sloni na rednem praznjenju oz. odstranjevanju odvečnega blata. Izpeljati ga je treba na okolju in človeku neškodljiv način, pri tem pa je treba paziti tudi, da se ne ogrozi kakovost iztoka iz čistilne naprave.

Postopki za nadaljnjo obdelavo blata so številni. Najbolj pogosti so nadaljnja razgradnja blata in zmanjševanje količine vode v blatu. Končne izdelke, ki nastajajo pri tem procesu, skušamo koristno uporabiti, če je le mogoče.